slovenčina
english

Oddlženie

Konanie o oddlžení je dvojstupňovým konaním, ktoré môže nasledovať až po skončení konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka, ktorým je fyzická osoba.

Dlžníkovi, ktorý je fyzickou osobou, sa po zrušení konkurzu umožňuje za podmienok ustanovených zákonom domáhať sa na súde zbavenia svojich dlhov vo forme tzv. oddlženia. Návrh na oddlženie môže podať dlžník–fyzická osoba. Právnickej osobe zákon o konkurze a reštrukturalizácii možnosť oddlženia neposkytuje. Tento návrh dlžníka na oddlženie musí vyjadrovať poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. Po povolení oddlženia nasleduje trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého dlžník vykonáva právne úkony, vymedzené v uznesení o povolení oddlženia, so súhlasom správcu a vždy ku koncu skúšobného roka je povinný správcovi poskytnúť peňažné prostriedky v sume určenej súdom, ktoré správca pomerne rozdelí medzi veriteľov dlžníka. Po uplynutí skúšobného obdobia súd rozhodne o oddlžení dlžníka.

Ak bol konkurz zrušený bez toho, aby následne prebehlo konanie o oddlženie, pohľadávky (ich časti), ktoré neboli uspokojené v rámci konkurzu, môže neuspokojený veriteľ vymáhať aj po zrušení konkurzu z majetku, ktorý dlžník nadobudne po skončení konkurzu. !!! Preto je potrebné striktne dodržovať podmienky, ktoré určí súd !!!

Ak sa však konkurz skončil tak, že prebehlo zároveň konanie o oddlženie, pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia, sa zverejnením uznesenia o oddlžení v Obchodnom vestníku stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné !

Pre koho je oddlženie najvýhodnejšie: