slovenčina
english

Konkurz

Konkurzné konanie je osobitný druh súdneho procesu, ktorého cieľom je speňaženie majetku dlžníka a uspokojenie časti pohľadávok veriteľov podľa zákonom stanoveného postupu a pravidiel. Inštitút konkurzu je rovnako obsiahnutý v zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov.

Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník, veriteľ, likvidátor dlžníka alebo iná osoba ak to ustanovuje zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií. V poslednom období sme svedkami rastúceho počtu konkurzných konaní, k čomu prispela aj povinnosť dlžníkov podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedeli alebo pri zachovaní odbornej starostlivosti mohli dozvedieť o svojom úpadku. V opačnom prípade im hrozí, že budú zodpovedať za neskoré podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu až do dvojnásobku minimálnej výšky základného imania obchodnej spoločnosti.

Spoločnosť Advisors k.s. vykonávala funkciu správcu v rozsiahlych konkurzných konaniach kde spoločná hodnota majetku v správe správcu prevyšovala 15 mil. Eur.