slovenčina
english

Profil spoločnosti

Spoločnosť Advisors k.s., je správcom v zmysle zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a poskytuje služby v rozsahu zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií. Spoločnosť Advisors k.s. bola založená v Banskej Bystrici, pričom krátko po svojom etablovaní rozšírila svoju oblasť pôsobenia aj prostredníctvom kancelárie správcu zriadenej v Bratislave. V rámci kontinuálneho a stabilného rastu spoločnosť plánuje v nasledujúcich obdobiach zriadiť ďalšie kancelárie vo vybraných mestách.

Primárnym a jediným cieľom spoločnosti Advisors k.s., je odborné, profesionálne a hospodárne vedenie konkurzných a reštrukturalizačných konaní, v ktorých vykonáva funkciu správcu. Spoločnosť Advisors k.s., je pre veriteľov zárukou spravodlivého vedenia konkurzného konania s cieľom dosiahnutia maximálneho možného uspokojenia veriteľov prostredníctvom efektívnych a moderných spôsobov speňažovania majetku, ktoré výrazne urýchľujú priebeh konkurzných konaní. V reštrukturalizačných konaniach spoločnosť Advisors k.s. dbá na výsledky jednotlivých reštrukturalizácií, pričom okrem „právnej“ reštrukturalizácie realizuje aj tzv. manažérske reštrukturalizácie, čím pomáha reštrukturalizovaným podnikom nielen s otázkou zadlženosti, ale najmä s analýzou príčin zadlženosti a ich odstránením.

Spoločnosť Advisors k.s. je taktiež skúseným správcom v konaniach o oddlžení v zmysle zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií.