slovenčina
english

Služby

Konkurz

Konkurzné konanie je osobitný druh súdneho procesu, ktorého cieľom je speňaženie majetku dlžníka a uspokojenie časti pohľadávok veriteľov podľa zákonom stanoveného postupu a pravidiel. Inštitút konkurzu je rovnako obsiahnutý v zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov...

Chcem zistiť viac

Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia alebo inak povedané súdna ochrana pred veriteľmi, je proces, ktorý prebieha v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ide o ozdravný proces podniku, ktorého výsledkom je čiastočné a postupné uspokojenie veriteľov dlžníka vo výške a v splatnosti schválenej v reštrukturalizačnom pláne. Pre samotnú spoločnosť znamená reštrukturalizácia druhú šancu v jej podnikaní...

Chcem zistiť viac

Oddlženie

Konanie o oddlžení je dvojstupňovým konaním, ktoré môže nasledovať až po skončení konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka, ktorým je fyzická osoba. Dlžníkovi, ktorý je fyzickou osobou, sa po zrušení konkurzu umožňuje za podmienok ustanovených zákonom domáhať sa na súde zbavenia svojich dlhov vo forme tzv. oddlženia...

Chcem zistiť viac