slovenčina
english

Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia alebo inak povedané súdna ochrana pred veriteľmi, je proces, ktorý prebieha v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ide o ozdravný proces podniku, ktorého výsledkom je čiastočné a postupné uspokojenie veriteľov dlžníka vo výške a v splatnosti schválenej v reštrukturalizačnom pláne. Pre samotnú spoločnosť znamená reštrukturalizácia druhú šancu v jej podnikaní.

Počas reštrukturalizačného konania, nie je možné majetok dlžníka exekuovať, nie je možné pristúpiť zo strany veriteľov k výkonu zabezpečovacieho práva, exekučné a súdne konania sa zastavujú.

V čase vrcholenia hospodárskej krízy predstavuje reštrukturalizácia možnosť riešenia dočasnej platobnej neschopnosti s dosahom na celý vnútorný trh EÚ.

Výhodou reštrukturalizácie je, že po úspešnom schválení reštrukturalizačného plánu, dlžníkovi zanikajú staré záväzky a dáva sa mu možnosť úspešne pokračovať v podnikateľských aktivitách. Na rozdiel od likvidačného konkurzu, reštrukturalizácia zabezpečuje zachovanie ekonomickej samostatnosti a právnej subjektivity dlžníka, dosiahnutie ekonomického ozdravenia, zachovanie pracovných miest, kontinuita príjmov a pod.
Mnohí veritelia uprednostňujú reštrukturalizáciu pred likvidačným konkurzom nakoľko miera uspokojenia záväzkov dlžníka je pri zachovaní fungovania prevádzky oveľa vyššia ako v prípade likvidačného konkurzu. Je treba pripomenúť, že celé konanie prebieha pod dohľadom reštrukturalizačného správcu, ktorý povolením reštrukturalizácie nadobúda práva podobné štatutárnemu orgánu. Celý proces je upravený zmluvou o reštrukturalizácií, kde si zmluvné strany upravia svoje práva a povinnosti. Správca dohliada na to, aby celé konanie prebehlo v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ale aj v zmysle platného právneho poriadku SR. Základom úspešnej spolupráce je dôvera a profesionálny prístup manažmentu dlžníka v procese reštrukturalizácie.

Úlohou reštrukturalizačného správcu je vypracovanie testu reštrukturalizovateľnosti, reštrukturalizačného posudku, príprava návrhu na povolenie reštrukturalizácie, výkon dohľadu správcu nad podnikaním dlžníka počas reštrukturalizácie dlžníka, vylepšenie podnikateľského plánu, navrhovanie opatrení a riešení, rokovanie s veriteľmi, príprava reštrukturalizačného plánu a vypracovanie due dilligence spoločnosti. Okrem toho je nepísaným cieľom reštrukturalizácie odstránenie príčin, ktoré viedli k vzniku nepriaznivej finančnej situácie a zabezpečenie nápravy aby sa podobná situácia neopakovala.

Záverečným právnym aktom reštrukturalizačného konania je reštrukturalizačný plán. Reštrukturalizačný plán je listina upravujúca vznik, zmenu a zánik záväzkov osôb v nej uvedených. Reštrukturalizačný plán sa nazýva aj „superzmluvou“, ktorá novým spôsobom upravuje vzťahy medzi dlžníkom a jeho veriteľmi.

V rámci reštrukturalizačného plánu a predovšetkým v súlade s hospodárskymi výsledkami dlžníka navrhujeme postupné ( napr. splátky) a pomerné uspokojenie veriteľov.

Fázy reštrukturalizácie:

Právnym účinkom potvrdenia plánu súdom je zánik vymáhateľnosti tých pohľadávok, ktoré si veritelia neprihlásili riadne a včas. Nie je možné už priznané pohľadávky vymáhať v rámci exekučného konania, zaniká právo vymáhať zabezpečovacie právo na majetok dlžníka, ak zabezpečovacie právo nebolo prihlásené riadne a včas.

Zaujala Vás reštrukturalizácia? Ak áno, tak si dohodnite termín stretnutia v jednej z našich kancelárií.